Rapid Prototyping Giới thiệu cụ thể

Công nghệ tạo mẫu nhanh, còn được gọi là công nghệ tạo mẫu nhanh (gọi tắt là công nghệ RP); Tiếng Anh: RAPID PROTOTYPING (gọi tắt là công nghệ RP), hoặc RAPID PROTOTYPING MANUFACTURING, gọi tắt là RPM. Trong ngành công nghiệp ứng dụng ô tô được gọi là mẫu RP. RP được phát triển trong công nghệ CAD / CAM hiện đại, công nghệ laser, công nghệ điều khiển số bằng máy tính, công nghệ servo drive chính xác và công nghệ vật liệu mới dựa trên sự phát triển tích hợp. Các loại hệ thống tạo mẫu nhanh do sử dụng các vật liệu khác nhau, nguyên tắc hình thành và đặc điểm hệ thống cũng khác nhau. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản là như nhau, nghĩa là "sản xuất theo lớp, lớp theo lớp chồng", tương tự như quá trình hội nhập toán học. Hãy tưởng tượng, hệ thống tạo mẫu nhanh giống như một "máy in ba chiều." Rapid Prototyping

Tính ưu việt, nó có thể trực tiếp chấp nhận dữ liệu thiết kế sản phẩm (CAD) dữ liệu, mà không cần phải chuẩn bị bất kỳ nấm mốc, công cụ và dụng cụ fixture, nhanh chóng tạo ra một mẫu sản phẩm mới, nấm mốc hoặc mô hình. Do đó, việc thúc đẩy và áp dụng công nghệ RP có thể rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm mới, giảm chi phí phát triển và nâng cao chất lượng phát triển. Từ việc loại bỏ "truyền thống" sang "luật tăng trưởng" ngày nay, từ nấm mốc đến sản xuất sản phẩm không đúc, đó là công nghệ RP trên lĩnh vực sản xuất có ý nghĩa cách mạng. Các tính năng: Công nghệ RP sẽ là một thực thể phức tạp của chế biến ba chiều rời rạc vào một loạt các lớp chế biến, giảm đáng kể các khó khăn chế biến, có những đặc điểm sau: Rapid Prototyping

⑴ có thể tạo ra bất kỳ hình dạng phức tạp của các thực thể ba chiều; ⑶ CAD mô hình trực tiếp hướng để đạt được một mức độ cao của hội nhập của thiết kế và sản xuất, trực quan của nó và dễ dàng để sửa đổi các sản phẩm cho sản phẩm; (3) sự phát triển nhanh chóng của toàn bộ quá trình, Thiết kế hoàn hảo cung cấp một môi trường thiết kế tuyệt vời; ⑷ quá trình đúc mà không có đồ đạc đặc biệt, khuôn, dao, cả hai để tiết kiệm chi phí, nhưng cũng rút ngắn chu kỳ sản xuất. ⑸ mức độ hội nhập cao của công nghệ, cả sự phát triển không thể tránh khỏi của các sản phẩm khoa học hiện đại và công nghệ, mà còn cho ứng dụng toàn diện của họ, với một tính năng công nghệ cao đặc biệt. Các đặc điểm trên xác định công nghệ RP là chủ yếu phù hợp cho phát triển sản phẩm mới, nhanh chóng duy nhất và sản xuất hàng loạt các bộ phận nhỏ, sản xuất các bộ phận hình dạng phức tạp, khuôn mẫu và thiết kế mô hình và sản xuất, mà còn cho khó khăn để sản xuất vật liệu, kiểm tra thiết kế hình dạng, Nhanh chóng kỹ thuật đảo ngược.Rapid Prototyping

Sự hình thành của quá trình: hình ảnh của sự tương tự: hệ thống tạo mẫu nhanh tương đương với một "máy in ba chiều." Có thể không có công cụ, khuôn mẫu và đồ đạc dụng cụ trong trường hợp, nhanh chóng và trực tiếp để đạt được một sản phẩm duy nhất. Tùy thuộc vào sự phức tạp của một phần, quá trình này thường mất từ 1 đến 7 ngày. Nói cách khác, công nghệ RP là việc sản xuất nhanh chóng và trực tiếp các bộ phận đơn lẻ của công nghệ.Ramid Prototyping