Nhanh chóng Prototyping nhựa ô tô

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Theo các hiệu ứng để có thể đạt được, nó có thể được chia thành nguyên mẫu xuất hiện và cấu trúc nguyên mẫu và mẫu thử nghiệm chức năng:

(1) nguyên mẫu xuất hiện: nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra sự xuất hiện của sản phẩm. Nó đòi hỏi sự xuất hiện xinh đẹp và màu sắc chính xác. Nhưng yêu cầu điều trị nội bộ thấp.

(2) nguyên mẫu cấu trúc: nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra cấu trúc của sản phẩm. Huyện này có các yêu cầu cao về kích thước và yêu cầu sự xuất hiện tương đối thấp.

(3) mẫu thử nghiệm chức năng: nó đòi hỏi để đạt được sự xuất hiện tương tự, cấu trúc và chức năng là thực phẩm. Nó có thể được hiểu như là một sản phẩm không công khai, mà là loại khó tính nhất và khó khăn nhất của chiếc nguyên mẫu.


Yêu cầu thông tin